İşe dönüş davası, halk arasında sıklıkla kullanılan bir tabir olup, hukuki olarak karşılığı işe iade davası olmaktadır. Haksız nedenle iş sözleşmesi feshedilen kişilerin iş güvencesi kapsamında tekrar işe dönmelerinin yolunu açan işe iade davası İş Kanunu uyarınca tanınan haklardan birisidir. İşe dönüş davası açacak olan kişilerin bu bağlamda belirli şartları sağlıyor olmaları gerekir. Bu şartların ne olduğuna değinmeden önce işe dönüş davası hakkında bilgi vermekte yarar var.

İşe Dönüş Davası

İşe Dönüş Davası Nedir?

Haksız fesih nedeniyle iş sözleşmesi sonlandırılan yani haksız nedenle işten çıkartılan kişilerin, tekrar işe dönmelerine olanak sağlayan dava türü halk arasında işe dönüş davası olarak adlandırılır. 4857 sayılı İş Kanunu haklı bir gerekçe olmaksızın işten çıkartılan kişilerin iş sözleşmesinin feshinin geçerli olmayacağına hükmetmiştir.

İş Kanununun 20. Maddesi uyarınca haklı bir nedene dayanmadan işten çıkarma ya da bir sebep göstermeksizin işten çıkarılma durumunda bireylerin fesih işlemi hukuki olarak geçersiz kabul edilecektir. İş ilişkisinin sürekliliği ve çalışma hayatının istikrarı açısından, işverenin keyfi olarak içten çıkarma yapmasının engellenmesi amacıyla kanun işçiye işe iade davası açma hakkı tanımıştır. Kanun işverenin keyfi olarak bireysel ya da toplu işten çıkarma davranışını sınırlar. İş Kanunu içerisinde 18. 19. 20. 21. 22. Ve 29. Maddeler, işverenin hangi durumlarda çalışanı işten çıkarabileceği hangi sebeplerin iş akdini fesih için geçerli olacağını belirtmektedir.

İşe Dönüş Davası Nasıl Açılır

İşe Dönüş Davası Nasıl Açılır?

İş sözleşmesi sebep gösterilmeden feshedilen ya da  fesih işleminde belirtilen nedenin  doğruluğunun kabul edilmediği durumlarda iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilen işçi, işe dönüş davası şartlarını yerine getirerek, mahkeme kanalıyla işe iadesini talep edebilir. İşe dönüş davası, işe dönüş dilekçesi ile birlikte, yetkili iş mahkemesinde açılmaktadır.

İşe dönüş için açılacak davalarda, davanın açılacağı yer işverenin bulunduğu yer veya işyerinin bulunduğu yerin bağlı olduğu iş mahkemeleridir. İşverenin ya da iş yerinin bulunduğu bölgede iş mahkemesinin bulunmaması durumunda ise, işe dönüş davası Asliye Hukuk Mahkemesinde açılabilir.

İşe Dönüş Davası Şartları

İşe Dönüş Davası Şartları

Kanun işe dönüş davası açılabilmesi için iş yerinde en az 30 kişinin çalışıyor olması gerektiğine hükmeder. Ayrıca işverene ait aynı iş kolunda birden fazla iş yeri var ise, bu iş yerlerindeki toplam çalışan sayısı 30 veya daha fazla olmalıdır. Örnek vermek gerekirse, mağazacılık sektöründe bir işverenin zincir şeklinde birden fazla mağazası olduğu var sayılırsa bu mağazalarda toplam çalışan sayısının 30 veya daha fazla olması gerekir. Kimi zaman işveren çalışan sayısını otuzdan düşük göstermek birden fazla işyerini farklı kişiler üzerine gösterebilmektedir. Bu durumda işyerlerinin aynı işverene ait olduğu ispat edilerek işe dönüş davası açılabilir.

İşe dönüş davası şartlarından bir diğeri, davayı açmak isteyen kişinin en az 6 aylık bir kıdeme sahip olması gerekir. 6 aydan daha kısa süreli çalışmalarda işten çıkartılan kişi işe dönüş davası açamamaktadır. Burada işverene ait farklı iş yerlerinde çalışma söz konusu ise, tüm çalışma sürelerinin toplamı altı aydan kısa olmamalıdır. Örneğin işverenin farklı mağazaya transfer ettiği işçi için işe girdiği ilk tarihten itibaren toplam sürenin en az 6 ay olması gerekir.

İşe dönüş davası açma şartları arasında işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışıyor olması gerekir. Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan kişiler işe dönüş davası açamazlar. Bu tür durumlarda istisnai olarak işverenin belirsiz süreli işler için belirli süreli iş sözleşmesi yapması işe dönüş davası açma önünde engel değildir. Örneğin işin süresi olmayan devamlılık gösteren bir iş için çalışana belirli iş sözleşmesi yapması ve bu sözleşmeyi her sene tekrarlaması, kötü niyet olarak kabul edilecektir. Bu tür durumlarda işçi, işe dönüş davası açabilir.

İşe dönüş davası açacak kişiler, işveren tarafından işten çıkarılmış olmalıdır. Kendi isteği ile işten ayrılmış kişiler işe dönüş adına dava açamazlar. İşten çıkartıldığı işçiye yazılı ve işten çıkarılma sebebi açık, kesin bir şekilde belirtilmiş olmalıdır. Kimi durumlarda iş sözleşmesinin kim tarafından feshedildiği belirlenemeyebilir. Bu tür durumlarda kanun hükümlerince olay kendi içerisinde değerlendirilerek sonuca ulaşılır.

İşe dönüş davası açılabilmesi için iş akdinin feshi, geçerli bir sebep olmaksızın gerçekleşmiş olmalıdır. 4857 sayılı İş Kanunu hangi durumlarda iş sözleşmesinin feshedilebileceğini açıkça ifade etmiştir. Bu haklı fesih sebepleri dışında kalan durumlarda iş sözleşmesinin feshi geçersiz olacaktır.

İş yerinde işveren vekilliği yapan, işin sevk ve idaresinin bütününü idare eden kişiler işe dönüş davası açamamaktadırlar. Ayrıca işçiyi işe alma ya da işten çıkarma yetkisi olan bireyler de işe dönüş davası açamamaktadır. Bu tür durumlarda özellikle yönetici ve idari vasfa sahip çalışanların iş tanımları doğru bir şekilde tespit edilmelidir.

İşe Dönüş Davası Açma Süresi

İş sözleşmesi haksız bir nedenle feshedilen ya da sebep göstermeksizin işten çıkartılan kişilerin, işe iade davası açma şartlarını yerine getirmeleri durumunda, iş sözleşmesinin feshi kendilerine tebliğ edilmesinin ardından 1 ay içerisinde işe dönüş davası açmaları gerekir. Bu süre içerisinde işe dönüş davası açmayan kişilerin, işe dönüş davası açma hakları ortadan kalkar.

İşe Dönüş Davası

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir